ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนโพนทองวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุม