ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนโพนทองวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนครูประจำชุมนุม และขอเปิดชุมนุม

ขั้นตอนการเปิดชุมนุมของคุณครู

1. ลงทะเบียนเพื่อรับ user password
2. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
3. ขอเปิดชุมนุมใหม่
4. รออนุมัติการเปิดชุมนุม
-หากคุณครูติดปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อ ครูสุเมธ วิชาพล Tel.082-5953479 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ขั้นตอนการเลือกชุมนุมของนักเรียน

1. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน เช่น user 00000 password 00000
2. ดูรายชื่อชุมนุมแล้วก็เลือกชุมนุมที่ต้องการ
3. ตรวจสอบชื่อและรายชื่อชุมนุมที่เลือก

วีดีโอการลงทะเบียนชุมนุม
ชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2565

ลงชื่อเข้าใช้งาน